Στην αναβάθμιση και ανάπτυξη των υποδομών εκπαίδευσης προχωρά η Περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα, η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου υπέγραψε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΑΤΤΙΚΗ" 2014-2020 προς την εταιρεία Κτηριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚτΥπ Α.Ε.).

Οι προτάσεις πράξεων που θα υποβληθούν, πρόκειται να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας (11) "Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης", ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, με τίτλο "Παρεμβάσεις συμπλήρωσης - βελτίωσης του δικτύου των δημόσιων σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής", ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη των πράξεων ανέρχεται στο ποσό των 50.000.000 ευρώ.

Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση, μέσα από αιτιολόγηση - ιεράρχηση ως προς τις υπάρχουσες ανάγκες σε εκπαιδευτικές υποδομές, επιδιώκεται η συμπλήρωση - βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου των Δημόσιων Σχολικών Μονάδων της Περιφέρειας Αττικής (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και συνακόλουθα η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση (υποδομές / υπηρεσίες), η συμβολή στη μείωση της σχολικής διαρροής, καθώς και η βελτίωση γενικά της ποιότητας επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη υστέρηση ως προς την κάλυψη των αναγκών τους, με σκοπό τη μείωση των ανισοτήτων και την αποτελεσματική και στοχευμένη αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, η αυξημένη ζήτηση σε εκπαιδευτικές υποδομές επιτείνεται και από την αυξανόμενη τάση των μαθητών να αποχωρούν από την ιδιωτική και να μεταφέρονται στη δημόσια εκπαίδευση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατή η χρηματοδότηση της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού (γραφειακού και εκπαιδευτικού) για την πλήρη λειτουργικότητα των νέων Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο ΠΕΠ "Αττική" 2014-2020.

Τέλος, σημειώνεται ότι προτεινόμενες δράσεις πρέπει να είναι συναφείς με τις προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.