Εκστρατεία ενημέρωσης, μετά την ψήφιση της ρύθμισης για τη συνέχιση του προγράμματος της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, ξεκινά το υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να πεισθούν να συμμετέχουν σε αυτό οι υπάλληλοι στους ΟΤΑ.

Το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του υπουργού Αργύρη Ντινόπουλου και του υφυπουργού Γιώργου Ντόλιου για τις παρεμβάσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, προκειμένου να κάμψουν την ανησυχία των υπαλλήλων στους δήμους για το εργασιακό τους μέλλον, διαβεβαιώνοντας ότι η συμμετοχή τους στην ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα δεν έχει σχέση με απολύσεις, αλλά με "ορθολογική κατανομή προσωπικού, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών στην αυτοδιοίκηση".

Βέβαια, αυτό που "καίει" το υπουργείο Εσωτερικών είναι να βρει ακόμη 2.000 υπαλλήλους για να συμπληρώσει τον στόχο των 3.000 της εθελούσιας κινητικότητας στους δήμους, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. Ως τις αρχές Μαΐου, οπότε είχε λήξει η αρχική προθεσμία για την ένταξή τους στο πρόγραμμα, μόνο 980 υπάλληλοι δήμων μετείχαν εθελοντικά και ήδη έχουν τοποθετηθεί σε νέες θέσεις.

Έτσι, η νέα ρύθμιση για την ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα που ψηφίστηκε στη Βουλή διαμορφώθηκε με στόχο να "ανοίξει" περισσότερο το πρόγραμμα και παράλληλα να μπει φρένο σε μετακινήσεις που, όπως διαπιστώθηκε, κατά την πρώτη εφαρμογή του, έγιναν παρά την αντίθετη γνώμη δήμων.

Το άρθρο 48 του νομοσχεδίου "Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις", όπως ψηφίστηκε στη Βουλή, έχει τρεις βασικές διαφορές στην τελική του διατύπωση για την ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα σε σχέση με την τροπολογία που είχε κατατεθεί:

- Δίνει τη δυνατότητα και σε υπαλλήλους των αποκεντρωμένων διοικήσεων -πέραν από το προσωπικό στους δήμους και στις περιφέρειες- να συμμετέχουν στην εθελοντική ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα.

- Ορίζει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων ως και την 29η Αυγούστου 2014 (αντί για τις 31 Ιουλίου 2014 που ανέφερε η τροπολογία) για όσους υπάλληλους ΟΤΑ (α' και β' βαθμού) και αποκεντρωμένων διοικήσεων να μετακινηθούν σε άλλο δήμο, περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση.

- Για τη μετάταξη επιβάλλεται αποκλειστικά η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου οργάνου του φορέα προέλευσης. Απαλείφθηκε η εναλλακτική επιλογή που υπήρχε στη νομοθεσία ως τώρα, για μετάταξη με σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αυτό έγινε επειδή είχε παρατηρηθεί ότι χρησιμοποιώντας τη σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, κατάφεραν, παρά την αντίθετη γνώμη δημάρχων και δημοτικού συμβουλίου, να μετακινηθούν δημοτικοί υπάλληλοι κατά την εφαρμογή του προγράμματος εθελοντικής κινητικότητας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν προβλήματα στη λειτουργία του ΟΤΑ από όπου προέρχονταν.

Το κείμενο της διάταξης, όπως ψηφίστηκε:

"Άρθρο 48

Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

"Επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ),της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) σε κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), του άρθρου 5 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), του άρθρου 53 του ν. 3979/2011(Α΄ 38) και του άρθρου 21 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254)."

2. Η υποβολή αιτήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να λάβει χώρα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τις 29.8.2014.

3. Προς υποβοήθηση της ανωτέρω υποβολής αιτήσεων, το υπουργείο Εσωτερικών, αμελλητί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανακοινώνει τα αιτήματα των φορέων υποδοχής, που είχαν υποβληθεί σύμφωνα με το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και δεν έχουν ικανοποιηθεί. Η ανακοίνωση του προηγουμένου εδαφίου έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν περιορίζει την υποβολή αιτήσεων προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών φορέων υποδοχής μη συμπεριλαμβανομένων στην ανακοίνωση.

4. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 51 του ν. 4250/2014 και ισχύει, απαλείφονται οι λέξεις "ή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου".